Selemix 6-550 Przyspieszacz Direct - 1L

1.965.5000/E1

Przyspieszacz Selemix 6-550.

Więcej szczegółów


W magazynie

Selemix

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Przyspieszacz Selemix 6-550.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

 • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Czaszka i skrzyżowane piszczele Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
 • H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
 • H360F Może działać szkodliwie na płodność.
 • H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 • H371 Może powodować uszkodzenie narządów .
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 1000 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (190kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera